Hållbarhetsrapport 2019

Om hållbarhetsrapporten

Detta är Skandinaviska Bensin AB din-X:s hållbarhetsrapport och avser räkenskapsåret 2019. Hållbarhetsrapporten omfattar Skandinaviska Bensin AB din-X (org.nr. 556085-5966) och är upprättad i enlighet med bestämmelserna i ÅRL 6 kap 10-11 §§. Dotterbolaget din-X AB omfattas inte, då bolaget inte bedrivit någon verksamhet under 2019.

Styrelsen för Skandinaviska Bensin AB din-X har vid undertecknande av årsredovisningen även godkänt hållbarhetsrapporten.

Affärsmodell

Skandinaviska Bensin AB din-X (fortsättningsvis kallat din-X) bedriver försäljning av drivmedel via obemannade automatstationer. Bolaget startades i Helsingborg 1961 av Peder och Vitta Lysgaard och Johannes Jensen, vilka tidigare hade startat Uno-X i Danmark och Norge.

Huvudkontoret ligger i Helsingborg, där våra 11 medarbetare arbetar med marknadsfrågor, ekonomi, administration och kundtjänst.

Verksamhet

din-X har 177 stationer från Borrby i söder till Bodbyn i norr där vi erbjuder bensin och diesel. En del i vår affärsidé är att kunden ska ha nära hem från oss och etablerar oss gärna på mindre orter i Sverige.

Cirka 20 stationer ägs helt av oss inklusive mark och byggnader och vi har avtal med en person på orten som sköter tillsyn och underhåll.

Övriga stationer är så kallade skötselstationer, där vi samarbetar med andra lokala verksamheter såsom livsmedelsbutiker, kiosker och bilverkstäder. På dessa orter äger vi mackutrustningen, medan vår samarbetspartners äger mark och byggnader samt sköter tillsyn och underhåll.

Vi söker aktivt efter nya orter där vi kan etablera din-X-stationer.

Leverantörskedjan

Våra största leverantörer är Preem och St1 som levererar drivmedel till oss samt Skanol som sköter all distribution av drivmedel till stationerna.

Styrning och ansvar för hållbarhetsaspekter i verksamheten

Styrelsen har det övergripande ansvaret för förvaltningen av din-X, vilket även innefattar fastställande av policys samt andra frågor relaterade till hållbart företagande. Godkännande av denna hållbarhetsrapport skedde vid styrelsesammanträdet i mars 2020.

VD ansvarar för att verkställa styrelsens beslut och strategier. Som stöd till VD och övriga verksamheten avseende hållbarhetsfrågor har bolaget ledningsgruppen, som sammanträder var tredje vecka.

I ledningsgruppen ingår, förutom VD, marknadschefen och ekonomichefen, som var och en ansvarar för att ta fram beslutsunderlag, göra analyser och bistå övriga ledningen i att verkställa de beslut som styrelsen fattar. Ansvarig för upprättandet av hållbarhetsrapporten är ekonomichefen.

din-X:s ambition är att alla medarbetare ska känna ägandeskap över de frågor inom hållbart företagande som ligger nära den egna befattningen. Den grundläggande utgångspunkten för din-X:s hållbarhetsarbete är att minimera de potentiellt negativa effekterna av verksamheten och dra nytta av de möjligheter som hållbart företagande innebär.

Styrande dokument och riktlinjer

Styrning sker även via våra policys och uppföljning av dessa. Affärsplanen med mål, Kvalitetspolicy, Miljöpolicy, IT-policy, Arbetsmiljöpolicy och Bilpolicy samt våra rutiner för hantering av kunduppgifter och cybersäkerhet anger i vilken riktning vi ska arbeta.

Väsentliga hållbarhetsrelaterade risker och riskhantering

Inför upprättandet av hållbarhetsrapporten har en översiktlig analys utförts i syfte att identifiera och prioritera de mest väsentliga hållbarhetsriskerna för din-X i verksamheten och i värdekedjan.

din-X har beaktat specifika frågor där bolaget har en betydelsefull påverkan (i den egna verksamheten eller i värdekedjan) på människor och miljö inom de övergripande områden som anges i årsredovisningslagen: miljö, personal, sociala förhållanden, respekt för mänskliga rättigheter samt motverkande av korruption.

I tabellen nedan presenteras dessa risker och hur bolaget styr verksamheten för att hantera riskerna och begränsa hållbarhetspåverkan.

Mål och utfall

din-X arbetar på ett systematiskt sätt med de hållbarhetsrisker som har identifierats ovan. Bolaget har etablerat relevanta policys, riktlinjer och mål för att styra verksamheten inom dessa områden.

När det gäller hållbarhetsrisker avseende växthusgasutsläpp, mänskliga rättigheter och antikorruption, har din-X mycket liten påverkansmöjlighet. Samtliga risker finns i leverantörsledet och hanteras där. din-X har därför inga resultatindikatorer på dessa områden.

När det gäller hållbarhetsrisker avseende personal, finns inga aktuella utmaningar. din-X har därför inga resultatindikatorer på detta område.

Bolaget redogör här nedan för arbetet med våra mest väsentliga hållbarhetsaspekter och de resultat som har uppnåtts under 2018 och 2019.

Hållbarhetsaspeket

Mål 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 Utfall 2017

Miljö

Läckage från cisterner
och rör under mark

 0

läckage från cisterner
och rör varje år

 0  0  0

Sociala förhållanden

Driftstörningar i bränsledistributionen till kund

 0

driftstörningar överstigande
en timme varje år

 0  0  0

Sociala förhållanden

Incidenter avseende kunduppgifter

0
incidenter avseende
kunduppgifter varje år
 0  0  0

För frågor om hållbarhetsrapporten kontakta: 

Rolf Andersson
Ekonomichef
042-24 84 05